USB 扁頭插入筆電 , 如圖紅色指標

Đầu bẹp USB cắm vào máy tính , như hình ảnh bên có biểu tượng màu đỏ chỉ thị.

เอาสายด้านที่เป็นUSB หัวแบนเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ ดูตามรูปภาพที่มีลูกศรสีแดงชี้

VN101_L_1