USB 方頭插入影印機 , 如圖紅色指標

USB đầu vuông cắm vào máy in, như hình ảnh bên có biểu tượng màu đỏ chỉ thị

การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องปริ้นขั้นตอนที่ 2

เอาสายด้านที่เป็นUSBสี่เหลี่ยมเสียบเข้ากับเครื่องปริ้น ดูตามภาพที่มีลูกศรสีแดงชี้

VN102_L_2